Accreditatie

Onderstaand de toegekende accreditaties.

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)


Klinisch neuropsycholoog (BIG): 5 punten
Klinisch psycholoog (BIG): 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ: 6 punten
Scholing SPV: 6 punten

Verpleegkundig Specialisten Register

Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen: 6 punten
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen: 6 punten
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg: 6 punten
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen: 6 punten
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen: 6 punten


Nederlandse Vereninging voor Psychiatrie (NVvP)

Nascholing psychiatrie: 4 punten

NIP-Eerstelijnspsychologie

ELP herregistratie: 5,5 punten

 

Congres 2017

Beschrijving:
Sensorimotor psychotherapy (SP) is een lichaamsgerichte methodiek die ontwikkeld is voor de behandeling van trauma. Het spreekt direct aan op de impliciete herinneringen en neurobiologische effecten van trauma, waarbij het aangrijpingspunt de lichamelijke ervaring in het hier en nu is. Naast dat het een methodiek is die zeer goed werkt voor effecten van trauma biedt de methodiek de therapeut veel mogelijkheden en houvast om de overdracht en tegenoverdracht bespreekbaar en (daardoor) beter hanteerbaar te maken. Je krijgt als therapeut zicht op je eigen gevoeligheden en hechtingsstijl, op die van de cliënt en hoe deze op elkaar inwerken en wat je als therapeut kan doen om de werkrelatie productief te houden.

Door:
Marieke Hoven (psychomotorisch therapeut); Maike Hoek (psychomotorisch therapeut)

Organisatie:
TRTC Transit, GGz Centraal (Ermelo)

Beschrijving:

De behandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten is intensief. Een goede werkrelatie komt meestal niet gemakkelijk tot stand. Dit is goed te begrijpen vanuit de problematiek. Tegelijkertijd zijn professionals ook mensen. We krijgen nogal wat te verstouwen. Daarom moeten we ons ‘gereedschap’ extra goed onderhouden.                                                                                   Hiervoor is intervisie uiteraard noodzakelijk. Intervisie kan op veel manieren. Aan de ene kant van het spectrum staan de cliënt en de methodiek centraal, aan de andere kant van het spectrum de persoon van de therapeut.                                                                                                       In deze interactieve workshop willen we een methode demonstreren die wijzelf erg bruikbaar ervaren bij de behandeling van onze cliënten.

Door:
Mw. A. Meijer (KP en psychotherapeut); Mw. I. Hoejenbos (KP en psychotherapeut)

Organisatie:
TRTC GGZ Drenthe (Beilen)

Beschrijving:
Nieuw ontwikkelde module Compassie. Bij deze module wordt een combinatie gemaakt van het bespreken van theoretische inzichten rond compassie met creatieve werkvormen waarin deze verwerkt kunnen worden. Ook wordt er gewerkt met aandachtsoefeningen. De doelgroep bestaat uit vroeg getraumatiseerde vrouwen, vaak met dissociatieve klachten.

Door:
Mw. J. Lanting (psychotherapeut); Mw. M. Koreman (spv/vpk)

Organisatie:
TRTC GGZ Drenthe (Beilen)

Beschrijving:
In onze visie op de behandeling van patiënten met complexe PTSS-klachten staat de aandacht voor de behandeling van de gevolgen van ernstige (emotionele) verwaarlozing centraal. Deze gevolgen kunnen enkel gerepareerd worden via de therapeutische relatie. Het grote emotionele appèl wat hier mee samengaat, moet je als therapeut echter wel aan (blijven) kunnen. Aan de hand van het Neurosequential model of Therapeutics (NMT) van Bruce Perry staan wij stil bij het belang en de mogelijkheden van (zelf)regulatie door de therapeut.

Door:
Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog en manager Zorg); Anneke Jaspers (psychotherapeut)

Organisatie:
TRTC Palier, onderdeel van het Centrum Intensieve Behandeling van Palier (Den Haag)

Beschrijving:

Trauma, dissociatie en emotieregulatieproblematiek spelen een belangrijke rol in (C)PTSS, BPS, dissociatieve stoornissen en binnen de verslavingszorgpopulatie. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is verricht naar affect disregulatie en dissociatie bij (C)PTSS en BPS patiënten, is dit niet het geval bij PTSS of BPS patiënten met een comorbide middelenafhankelijkheid. De klinische praktijk binnen de verslavingszorg laat zien dat bij PTSS en BPS patiënten met een co-morbide verslaving, dissociatie en/of dissociatieve stoornissen, en (de ernst) van de affect disregulatie problematiek vaak wordt gemist. De diagnostiek en de behandeling in de verslavingszorg richt zich eerder op de verslaving dan op de BPS, (C)PTSS of dissociatieve symptomen.

Ten gevolge hiervan en door de complexiteit van deze casussen worden deze patienten met (C)PTSS, dissociatieve en/of persoonlijkheidsproblematiek vaak aangemeld bij een TRTC. Het hebben van patiënten met soms toch wel forse verslavingsproblematiek brengt echter ook binnen een TRTC flinke uitdagingen met zich mee voor de therapeut en het team.

Deze workshop richt zich op interactieve wijze op de volgende onderwerpen:

  • Hoe breng je in je behandeling middelenproblematiek goed in kaart in relatie tot de overige problematiek? Waar moet je op letten bij het doen van diagnostiek?
  • Wat is de rol van “chemische dissociatie” bij deze patiënten? Is psychotherapie wel mogelijk wanneer er een comorbide verslavingsprobleem is? Waar moet je op letten tijdens de behandeling als er sprake is van verslavingsproblematiek en welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen voor en tijdens de behandeling als therapeut en als team? Hoe stel je op een goede manier grenzen?

Door:
Suzanne Weegen (klinisch psycholoog)

Organisatie:
TRTC Palier, onderdeel van het Centrum Intensieve Behandeling van Palier (Den Haag)

Beschrijving:
Zichtbaar maken van parallelprocessen met behulp van opstellingen. Gevoelens die conflict beladen zijn en niet adequaat doorgewerkt worden, kunnen doorgeschoven worden naar een andere groep (van cliëntniveau naar teamniveau). Uit onderzoek blijk dat hoe vroeger gestoord de cliëntengroep is, en hoe meer er dus uitgeageerd wordt en hoe minder geverbaliseerd, des te sterker men geneigd is in het behandelteam om bij crisis tot actie over te gaan, en hoe minder men geneigd is aandacht te besteden aan zelfreflectie en overleg. Door middel van een aantal systeemopstellingen rondom wordt getracht inzicht te geven in deze dynamiek en deze positief te beïnvloeden.

Door:
Aernoud v/d Knoop (GZ-psycholoog, psychotherapeut); Doortje Cuijpers (GZ-psycholoog, systeemtherapeut i.o.)

Organisatie:
TRTC Altrecht (Zeist)

Beschrijving:
Patiënten met ernstige hechtingsproblemen vormen een moeilijk te bereiken doelgroep, die vaak al een lange, gebroken hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben. Interactieproblemen en destructief gedrag staan in de behandeling vaak op de voorgrond. Dit levert ook bij hulpverleners soms heftige emoties op, die ertoe leiden dat de (behandel)relatie met deze mensen onder druk kan komen te staan. Inbedding in een team met kennis en vaardigheden t.a.v. persoonlijkheidsstoornissen wordt als essentieel geacht voor het behoud van gezonde en productieve medewerkers, maar ook voor de borging van de kwaliteit van de behandeling.

AMBIT (Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment) biedt hiertoe een gestructureerde werkwijze. AMBIT is gebaseerd op de hechtingstheorie en legt een sterke nadruk op het bouwen van relaties. In deze workshop wordt uitleg gegeven over de AMBIT-werkwijze, er wordt geoefend met de beschikbare tools, en er is aandacht voor hoe AMBIT te implementeren binnen de bestaande behandelmodellen.

Door:
Rozemarijn van Duursen (psychiater)

Organisatie:
Altrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.